Uznesenia zo Zhromaždení delegátov

23.11.2020 13:55
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2020 (PDF)
18.06.2019 08:15
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2019 (PDF)
07.06.2018 17:51
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2018 (PDF)  
18.08.2017 09:36
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2017 (PDF)  
18.08.2017 09:00
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2016 (PDF)  
18.08.2017 08:30
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2015 (PDF)   
18.08.2017 08:25
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2014 (PDF)    

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Zvolen Nográdyho 1455/24
Zvolen
960 01
045/321 33 11 sbdzv@sbdzv.sk