Postup pri zmene vlastníka bytu v čase pandémie

20.04.2020 21:58

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s COVID19 sme boli nútení upraviť postup pri zmene vlastníka, ktorý je nasledovný:


1. Napíšte žiadosť o vydanie vyhlásenia správcu pri zmene vlastníka bytu a pošlite ju na e-mail: sbdzv@sbdzv.sk. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko žiadateľa (vlastníka bytu), variabilný symbol, adresu bytu a ku akému dátumu chcete zmenu vlastníka bytu vykonať (posledný deň v mesiaci).


2. Na základe žiadosti Vám bude spätne zaslaný e-mail: Žiadosť o vydanie potvrdenia správcu pri zmene vlastníka bytu, kde bude vyčíslený stav účtu nájomného ku konkrétnemu dátumu, poplatky spojené so zmenou vlastníka a v prípade potreby zálohové úhrady pre ročné vyúčtovanie 2020. Všetky platby, ktoré bude treba vykonať budú v žiadosti doplnené spolu s číslami účtov, na ktoré sa platby uhrádzajú. Zároveň Vám zvýrazníme informácie, ktoré do žiadosti doplníte.


3. Na web. stránke SBD Zvolen v časti tlačivá na stiahnutie si vytlačíte a vyplníte 3 formuláre:
• Vyhlásenie k vyúčtovaniu nákladov za služby (vyplní a podpíše pôvodný vlastník)
• Evidenčný list vlastníka bytu (vyplní a podpíše nový vlastník)
• Protokol o odpočte pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, umiestnených na vykurovacích telesách a stavov na určených meradlách studenej a teplej vody (vyplnia a podpíšu nový a pôvodný vlastník).

 

4. Tieto 3 formuláre + žiadosť o vydanie potvrdenia správcu pri zmene vlastníka bytu musia byť NOTÁRSKY OVERENÉ v jednom vyhotovení. Po overení nám formuláre môžete poslať poštou, alebo vložiť do schránky SBD Zvolen (schránka na budove SBD Zvolen pri hlavnom vchode).


5. Po prijatí potrebných poplatkov (budú vyčíslené v žiadosti o vydanie potvrdenia správcu pri zmene vlastníka bytu viď. bod 2) Vám poštou pošleme vyhlásenie správcu.

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Zvolen Nográdyho 1455/24
Zvolen
960 01
045/321 33 11 sbdzv@sbdzv.sk